ระบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานวัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ และงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.อบจ.กระบี่